About

De geschiedenis is de som
van datgene wat wij over
het verleden denken.

En omdat iedere generatie
anders denkt over het verleden,
wordt de geschiedenis telkens
weer opnieuw geschreven.

Wij zijn zelf de geschiedenis.
Willem Bilderdijk 1756-1831

Dit is het blog van de Familie Philippens. Op deze site bevindt zich naast het blog ook nog de genealogie – de familiegeschiedenis en stamboom – van de Familie Philippens. Op het blog zullen zo nu en dan wat familiehistorie, een leuke anekdote of wat achtergrond over de genealogie te lezen zijn. Dit deel is voor iedereen, ook buiten de familieleden, toegankelijk. De genealogie zelf echter is voorbehouden aan familieleden. Wie toegang wil, zal dat dan ook eerst moeten aanvragen.

De aanleiding voor deze site en de genealogie is het werk van Bert Philippens (1933-2008). Hij heeft ruim 10 jaar van zijn leven besteed aan genealogisch onderzoek naar de familie Philippens. Hij heeft zich daarbij ‘beperkt’ tot de directe lijn van ‘zijn’ tak in de familie naar de stamhouder. Ik denk dat zo’n beperking logisch is, gezien de hoeveelheid werk die al gemoeid is met dit onderzoek. Wat het heeft opgeleverd is zes eeuwen familiegeschiedenis tot 1390. Hij heeft dit in 1995 in boekvorm gepubliceerd met als titel ‘1390-1990 Zes Eeuwen Het Geslacht Philippens Vanuit Conveld‘. Inmiddels is er door internet veel meer mogelijk wat onderzoek betreft en dat is dus de bedoeling van deze site. Hopelijk kunnen we meer familieleden opsporen en toevoegen aan de stamboom en de geschiedenis levend houden.

History is the sum
of that what we think
about the past.

And because every generation
thinks differently about the past,
history is rewritten all over
time after time again.

We ourselves are history.
Willem Bilderdijk 1756-1831

This is the blog of the Philippens Family. Beside the blog, you’ll also find the genealogy – the family history and pedigree – of the Philippens Family. The blog will feature some family history, a fun anecdote or some background on the genealogy. This part is accessible for everyone. The genealogy itself is strictly for familymembers. Who wants access, will have to enter a request for that first.

What gave rise to this site is the work of Bert Philippens (1933-2008). He spent more than 10 years of his life to genealogical research into the Philippens Family. He ‘limited’ himself somewhat to the direct connection to the son and heir of his ‘own’ branch. I think such a limitation is logical if you look at the enormous amount of work that went into this research alone. The result is six centuries of family history upto 1390. In 1995 he published this in a book, titled ‘1390-1990 Six Centuries Philippens Family History Originating From Conveld‘. Meanwhile, more research opportunities are possible through the internet and that is the goal of this site. Hopefully we can track down more familymembers and add to the tree, thus keeping the history alive.

Mike Philippens
site administrator